"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

"Ja naprawdę lubię czytać" - projekt edukacji czytelniczej

25-09-2017

 

PROJEKT   EDUKACYJNY

Ja naprawdę lubię czytać”

1. WSTĘP

Projekt „Ja naprawdę lubię czytać” adresowany jest  do wszystkich  uczniów naszej szkoły. Jego głównym celem jest uświadomieniem uczniom niezwykłej roli, jaką może odegrać w ich życiu literatura, zachęcenie do twórczej działalności. Projekt realizowany będzie od października 2017 do czerwca 2018 roku, na lekcjach różnych przedmiotów oraz poza zajęciami lekcyjnymi, w czasie wolnym od nauki. Mottem przewodnim jaki towarzyszyć będzie naszym uczniom są słowa Aleksandera Puszkina „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką."


 

2. CELE OGÓLNE:

Zachęcenie uczniów do czytania książek.

Poszerzenie wiedzy na temat historii przekazu informacji.

Zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z książką.

Pobudzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.

Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera.

Kształtowanie nawyku czytania.

3.CELE  SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,

czyta wybrane utwory ze zrozumieniem,

umie skupić się na czytanym tekście,

zna autorów i tytuły książek ważnych dla okresu dzieciństwa,

umie odczytać komunikaty na płaszczyźnie nadawca-odbiorca,

ilustruje wydarzenia opisane w tekście,

zna różne techniki plastyczne przydatne do ilustrowania książek,

potrafi wyszukiwać informacje.

4.Termin realizacji: październik 2017 – czerwiec 2018

5. Harmonogram zadań realizowanych w ramach projektu

 

Lp.

  ZADANIA

FORMY    REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Zapoznanie  uczniów  z projektem „Ja naprawdę lubię czytać”

- Przygotowanie  gazetki tematycznej związanej z projektem. 

- Pogadanki podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.  

-Rozmowy    o książkach.

-Kreatywne zabawy z książką /Pytania do przeczytanej treści , a co by było gdyby... Wymyślanie alternatywnych wydarzeń.

-Przygotowanie wystawy książek dla dzieci z okazji rocznic

-Klasowe gazetki zachęcające do czytania pt:,,Kącik mola książkowego”-tabela prezentująca czytelnictwo poszczególnych osób w klasie

Wychowawcy klas 

 I – VI

bibliotekabiblioteka

I-III wychowawcy

biblioteka

X

X-V

X-VX-V

na bieżąca

na bieżąca

2.

Czytamy razem.

 

 

 

-Zorganizowanie akcji czytania młodszym uczniom przez starszych kolegów: „Poczytaj mi starszy kolego”. Akcja czytelnicza w OP

-Wspólne czytanie     na głos  książek  przez zaproszonych gości.

-Włączenie się w ogólnopolską akcję wspólnego czytania ,, Jak nie czytam jak czytam”-Wykonywanie ilustracji    do przeczytanych utworów. Stworzenie ,,Albumu przeczytanych książek”

Klasy III-VI

raz w miesiącu

godz. wychowawcza

bibliotekabiblioteka

X-VX-V

X-V

V

X-V

 

3.

Zbadanie zainteresowań  czytelniczych uczniów.

Współpraca z rodzicami

-Głosowanie : ,,Moja ulubiona książka” analiza ankiet.


,,Lektury naszych rodziców”-wywiady przeprowadzone z rodzicami przez uczniów klas IV-V

Zaangażowanie rodziców w akcje czytania książek dzieciom.

BibliotekaBiblioteka

XIXI

XI

4.

Konkursy poetyckie.

-Plakat zachęcający do czytania książek.

,,Walentynki w bibliotece” uczniowie klas IV- VI recytują wiersze o miłości”

 

M DeptułaM Deptuła 

XI-XIIII 

5.

Działania plastyczn

klasy IV – VI na plakat ,,Czytaj koleg

klasy I – III na na okładka ulubionej książki

Przygotowanie wystawy prac.

 II-III

6.

Współpraca z Hurtownią Taniej Książki Tuliszków

Pozyskiwanie książek oraz kiermasz taniej książki.

Biblioteka

na bieżąca

7.

Wybór Czytelnika Roku.

-Analiza kart czytelniczych, wybór ucznia, który wypożyczył i przeczytał najwięcej książek w roku szkolnym 2017/208.

- Uhonorowanie laureata apelu -zakończenie roku szkolnego

Bibliotekarka 

X-IVVI

8.

Biblioteka miłym miejscem do spędzania czasu

-,,Kasztaniaki”- wystawa prac przestrzennych z kasztanów

-Bawimy się i uczymy- spotkania na długich przerwach w bibliotece

-Klasowy mistrz gry stolikowej ,, Buum bummm”/klasa VI/

-Konkurs na,,Szopkę Bożonarodzeniową”

-Konkurs ,,Najpiękniejsza palma wielkanocna”

-,,Rozśpiewana biblioteka”w bibliotece śpiewamy i się rozwijamy”

Biblioteka

X

na bieżąca

X

XII

IVna bieżąca

9.

Poznajemy pracę bibliotekarza.

 

- Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Pasłęku uczniów klas    I-III.

-Zapoznanie z pracą bibliotekarza, katalogami, księgozbiorem .

Bibliotekarka  

Nauczycielki NZ

kwiecień

 

10

Książka na wszystkich lekcjach

Uczniowie klas I-III Laboratorium czytania. Dziesięć minut pierwszej lekcji poświęcamy na samodzielne czytanie książki.

-Matematyka. Redagowanie na lekcjach matematyki zadań z treścią  z książką w roli głównej.

-Religia – kilkuminutowe czytanie przez uczniów wybranych fragmentów Nowego Testamentu,

 Wychowanie fizyczne – wyszukiwanie w różnych źródłach informacji o wybitnych polskich sportowcach i wykonanie albumu.

-Technika -zapoznanie uczniów z produkcją papieru.

-Język angielski- nauka języka obcego przez czytanie

-Muzyka – teczka z ulubionymi piosenkami

Historia- Poznajemy dzieje książki-Prezentacja multimedialna

Nauczycielki I-III
A MajkM. JakubschonM. Tylińska

M. Tylińska

I Sadolewska

I Matukiewicz

M. Deptuła

 

11

Prenumerata czasopisma

Prenumerata czasopisma pt: ,, Biblioteka w szkole”

Biblioteka

2018rok

12

Uroczystości promujące czytelnictwo.

-W karnawale: wcielamy się w postacie literackie.

-Pasowania uczniów klasy II na czytelników

-Uczestniczenie w przedstawieniach oraz spotkaniach z pisarzami – Projekt Łączy Nas Książka” Biblioteki Publicznej w Pasłęku

-Święto Pluszowego Misia

BibliotekaI-IIXI

13

Podsumowanie działań, prezentacja efektów.

-Przygotowanie sprawozdania dokumentacji z projektu. Prezentacja multimedialna z projektu -strona internetowa szkoły

Biblioteka

VI

 5.Dokumentacja:

Sprawozdanie z projektu.

Regulaminy konkursów.

Prace konkursowe.

Zdjęcia

6. Spodziewane efekty

 Uczeń :

Częściej spędza wolny czas, czytając książki i pogłębia wiedzę na ich temat.

Dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką.

Chętnie uczestniczy w konkursach literackich.

Potrafi wykonać ilustrację do tekstu.

Samodzielnie redaguje różne formy wypowiedzi pisemnej.

Współpracuje z grupą.

Częściej odwiedza szkolną i publiuczną bibliotekę, interesuje się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzieli sięz rówieśnikami, rodzicami.

 

Opracowanie: mgr Małgorzata Jakubschon