"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

70-lecie.. czyli śladami przeszłości ku wspólczesności. Historia SP w Rogajnach

07-05-2017

1 IX 1946 roku w ławkach Szkoły Podstawowej w Rogajnach zasiedli pierwsi uczniowie. Szkoła w Rogajnach rozpoczęła swoją działalność edukacyjną. Przez pierwsze 5 lat placówką kierowali kolejno: pan Józef Leszczyński, pan Witold Rozkwitalski oraz pani Bonisława Obrembska. W 1952 roku kierownikiem szkoły został Stanisław Skrzeczkowski, który wraz z żoną Bonisławą związał się ze szkołą i Rogajnami na długie lata. Przez 21 lat zarządzał placówką. To on założył pierwszą kronikę szkoły.

 

A oto pierwsze zachowane zdjęcie kadry nauczycielskiej z roku szkolnego 52/53, które przedstawia: państwa Stanisława i Bonisławę Skrzeczkowskich, panią Annę Kużel oraz panią Barbarę Rolik.

Stopniowo z roku na rok wzrastała liczba dzieci i oddziałów. Już w latach 60-tych w jednym budynku nie mieścili się wszyscy uczniowie. Klasy liczyły do 30 osób. W wyniku przebudowy uzyskano więcej sal lekcyjnych: 5 sal mieściło się w budynku macierzystym szkoły, zaś jedna klasa w nowo pozyskanym budynku GS-u, wygospodarowano też miejsce na bibliote szkolną oraz na świetlicę. W 1961 roku uczniowie otrzymali w prezencie na Dzień Dziecka boisko, którego budowa była wspólnym przedsięwzięciem kierownika i uczniów. Jak wspomina pani Anna Kużel : "W tym czasie boisko szkolne było trasą dla bydła, którą gospodarze przepędzali na skróty swoje krowy. Pan Stanisław Pankala za posadzenie lasu przez uczniów ofiarował szkole żerdzie i słupki. Wówczas kierownik szkoły pan Skrzeczkowski ze starszymi uczniami ogrodził teren szkoły".W tym roku powstała także Spółdzielnia Uczniowska ,,Iskierka".


W roku 1963 pan Ryszard Chojnicki zainicjował drużynę harcerską, którą później prowadziła pani Irena Rockica – nauczycielka języka rosyjskiego, muzyki oraz wychowania obywatelskiego. Pani Rokicka tak wspomina swoją przygodę z harcerstwem: "tu w Rogajnach z siłą rozpędu chciałam realizować swoje zdolności i chęci, które były naprawdę wielkie. Wówczas z moich pierwszych uczniów utworzyłam szczep ,,Kormoran”. To były zupełnie inne czasy, pamiętam ,,dziki biwak z ogniskiem”. Piechotą poszliśmy do Kwitajn. Nie było wtedy śpiworów, karimat, spaliśmy w szkole w Kwitajnach na słomie. Po latach okazało się, że harcerstwo kształtuje przyjaźnie na całe życie. Na spotkaniu w szkole w Rogajnach po 44 latach przybyli prawie wszyscy absolwenci rocznika 1969".


Gromada dzieci garnęła się też do chóru, który prowadziła pani Rokicka, a potem pani Stasiewska. W 1976 roku zdobył on w przeglądzie chórów drugie miejsce, zaś w następnym roku powtórzył sukces i w nagrodę wystąpił na deskach Teatru Jaracza w Olsztynie.


Od 1973 r. zarządzanie szkołą powierzono panu Stefanowi Boruszewskiemu, a placówka została Zbiorczą Szkołą Gminną z punktami filialnymi w Grądkach, Surowie, Sałkowicach i Kwitajnach. Dyrektor Stefan Boruszewski wybetonował boisko szkolne i razem ze starszymi uczniami wymurował koło szkoły fontannę. Fontanna na posesji to cecha charakterystyczna naszej szkoły, to szkolny zabytek, a dla wielu to miejsce wspomnień.


W 1983 r. szkole nadano imię. Jej patronem został Janusz Korczak, a mottem szkoły jego słowa: "Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie". W tym roku też odsłonięto pomnik naszego patrona. Pomnik obok fontanny stał się wizytówką szkoły. W 1986 roku szkole wręczono sztandar.


W 1991 roku placówka stała się jednostką samorządową, a jej dyrektorem po śmierci Stefana Boruszewskiego został pan Jerzy Romanowski. W roku 1993 dzięki wspraciu Gminy Pasłęk ora Rady Miejskiej oddano nowe skrzydło szkoły z klasopracowniami i salą gimnastyczną. A w roku 1994 rozpoczęło działalność koło ekologiczne pod opieką nauczycielki przyrody pani Celiny Romanowskiej, które zasłynęło z międzyszkolnych sejmików ekologicznych. Debaty gromadziły młodzież i nauczycieli ze szkół Gminy Pasłęk i pokazywały jak ważną rolą jest ochrona środowiska w życiu człowieka. Za realizację programu ,,Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” koło zdobyło nagrodę Ministra Ochrony Środowiska.

W roku 1998 dyrektorem szkoły została pani Celina Romanowska, która pełniła tę funkcję przez 15 lat. W tych latach szkoła pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pracownię komputerową, gabinet logopedyczny, zaś blioteka szkolna wzbogaciła się o pracownię ICIM. Placowka stała się bardziej nowoczesna. W 2008 roku oddano do użytku wyremontowane pomieszczenia z zapleczem higienicznym z przeznaczeniem na zajęcia oddziału przedszkolnego.


W roku 2013 po odejściu na emeryturę pani Romanowskiej, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rogajnach, została pani Anna Sarnowska.

W zewnętrznych sprawdzianach kompetencji po klasie szóstej przez trzy lata szkoła osiągała najwyższe w gminie wyniki - wyniki wyższe od średniej powiatu, średniej województwa i średniej krajowej, zarówno z części humanistyczno-matematycznej jak i z języka obcego nowożytnego.

Wspólczesa szkoła tętni życiem m.in. dzięki inicjatywom Samorządu Uczniowskiego oraz współpracy z różnymi organizacjami, w szczególności z Kołem Łowieckim ,,Bóbr”, Biblioteką Publiczną w Pasłęku, Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid”, Pasłęckim Towarzystwem Przyjaciół Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Komendą Miejską Policji w Pasłęku, Jednostką Ratunkowo-Gaśniczą w Pasłęku.

W ramach podnoszenia wyników nauczania organizowany jest corocznie międzyklasowy konkurs ,,Super uczniowie”, cieszący się niezwykłą popularnością wśród uczniów. Dzięki pozyskanym sponsorom najlepsi uczniowie mogą wyjechać na całodniową wycieczkę.


 W ciągu 3 ostatnich lat w szkole wykonanych zostało wiele remontów, dzięki którym wnętrze zyskało na estetyce wyglądu.

Szkoła dba o wszechstoronny rozwój uczniów także przez realizację projektów we wspópracy z różnymi instytucjami. Oto najważniejsze:

Akademia sukcesu. Rozwijanie kompetencji kluczowych i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Rogajnach” zrealizowany przez CSE „Światowid”. Szkoła pozyskała sprzęt (m.in. tablicę multimedialnę). W wyniku współpracy z metodykami z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wszyscy nauczyciele podnieśli swoje umiejętności. Dziecki zaś kompetencje kluczowe: czytania, pisania, myślenia naukowego oraz komunikacji w języku obcym. Powstał bank scenariuszy z aktywnymi metodami nauczania. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych, między innymi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz brali udział w warsztatach: muzycznych, tanecznych, fotograficznych, plastycznych, aktorskich, informatycznych.

Innowacja pedagogiczna „Angielski jest fajny” wpisana w 2015 r. do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na okres 3 lat. Innowacyjność w nauce języka obcego opiera się na podejściu komunikacyjnym. Na zajęciach uczniowie wykorzystują technologę ICT i zasoby Internetu:m.in. portale do samodzielnej nauki języka. Co roku odbywa się spotkanie z dzieckiem anglojęzycznym. Zajęcia wieńczy Festiwal Języka Angielskiego.


Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury realizowało z uczniami naszej szkoły projekt edukacji kulturalnej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzieci uczestniczyły w wartościowych wydarzeniach kulturalnych i wyjazdach edukacyjnych. Z kolei dzięki projektowi "Nowe horyzonty Edukacji Filmowej” nasze dzieci miały możliwość zapoznania się z wartościową filmoteką w kinie ,,Światowid”

Dzięki bardzo dobrej wspólpracy z gminą, zaangażowaniu lokalnego środowiska z sołtysem Rogajn na czele, nauczycieli, pracowników oraz rodziców wykonane zostały 2 duże inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Pasłęk. Były to:
w 2014 - Budowa placu zabaw ,,Radosny malec”


w 2016 - Budowa boiska trawiastego ,,Orlik inaczej”

Są to obiekty, z których popołudniami mogą korzystać młodzi mieszkańcy Rogajn i okolic.

 Życie szkoły to działalność dydaktyczna- wychowawcza nie tylko zamknięta rozkładem lekcji, to także praca na zajęciach kompensacyjnych oraz na kołach zainteresowań: sportowych, językowych, plastycznych. Szczycimy się kołem teatralnym pod opieką pani Joanny Dolińskiej, które od 2 lat zdobywa czołowe nagrody w "Festiwalu Wokalno- Teatralnym w Młynarach".


Kultywujemy międzypokoleniowe związki i tradycje szkolne wspólnie ze społecznością Rogajn. Rodzice i dziadkowie bawią się razem z uczniami na szkolnym Festynie z okazji Dnia Dziecka lub balu karnowałowym. Uroczyście, a zarazem rodzinnie obchodzimy szkolną Wigilię, podczas której cała społeczność szkolna oraz rodzice zbierają się w jednej sali na wpólne kolędowanie, opłatek, Jasełka i posiłek. Uczniowie prezentują swoje talenty na szkolnym przeglądzie "Mam talent", występują w słowno-muzycznych montażach podczas Dni Papieskich, oraz prezentują się na gminych imprezach kulturalnych.

Od 2016 roku społeczność szkolna oraz grono pedagogiczne postanowiło przyznawać tytuł "Przyjaciela szkoły" osobom szczególnie zaangażowanym w życie naszej szkoły. W ubiegłym roku po raz pierwszy wręczono statuetkę ,,Przyjaciela szkoły” sołtysowi Rogajn panu Adamowi Busce, który wielokrotnie wspierał szkołę różnorodną działalnością.

Szkołę tworzą ludzie i ich pomysły. Podążamy śladami przeszłości, by tworzyć współczesne oblicze naszej szkoły.