"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Jak nasza szkoła promuje wartość edukacji w środowisku lokalnym?

18-11-2016

TO, BY NASI UCZNIOWIE POTRAFILI SIĘ UCZYĆ, JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE , bo jak powiedział Cark Rogers:

Wiem, że nie mogę nauczyć niczego. Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć.

 


Oto działania promujące wartość edukacji w naszej szkole.

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym:
1. Realizacja wspólnie z rodzicami, dziadkami, absolwentami, Biblioteką Publiczną projektu "Ja naprawdę lubię czytać!" w roku szkolnym 2016/2017. Program jest efektem wieloletnich doświadczeń szkoły, systematycznie promującej czytelnictwo w naszej szkole, m.in wieloletniego programu "Cała Polska czyta dzieciom".


2. Co roku nasi uczniowie przygotowują montaż słowo-muzyczy w kościele w Rogajnach z okazji Dnia Papieskiego dla mieszkańców wsi, rodziców oraz społeczności uczniowskiej.

3. W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie wystąpili w Bilbiotece Publicznej w Pasłęku na uroczystych obchodach 70-lat istnienia tej placówki. Przedstawiliśmy zaproszonym gościom, w tym władzom powiatu i miasta, spektakl dotyczący wagi czytania w edukacji i kulturze.

4. Co roku koło teatralne prezentuje zdolności aktorskie naszych uczniów podczas przeglądu szkolnych kół teatralych "Jesienne spotkania" w Młynarach. W roku 2015/2016 zajęliśmy I miejsce, w roku 2016/2017 - II miejsce. Corocznie młodzi "aktorzy" odwiedzają także dwa pasłęckie przedszkola prezentując swoje spektakle i umiejętności.

5. Towarzystwo Przyjaciół Kultury w Pasłęku umożliwiło naszym uczniom udział w 3 wycieczach edukacyjnych, warsztatach z edukacji filmowej oraz teatralnej  w roku szkolnym 2015/2016.

6. W roku szkolnym 2014/2015 realizowaliśmy wspólnie ze CBE "Światowid" projekt "Akademia sukcesu", dzięki któremu nasi uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe oraz rozwijająch ich zainteresowania. 30 uczniów otrzymało Indywidualne Ścieżki Rozwoju, gdzie zdiagnozowane zostały ich style uczenia się, inteligencje wielorakie oraz podane propozycje sposobów uczenia się. Dzięki obserwacjom lekcji specjalistów nasi nauczyciele poszerzyli także swoje kompetencje nauczania, powstał bank scenariusz i metod do wykorzystania. Wszyscy uczymy się przez całe życie.

7. Od roku szkolnego 2015/2016 co roku odbywa się Festiwal Języka Angielskiego pod hasłem "Warto uczyć się języków obcych" dla społeczności uczniowskiej oraz rodziców.

8. Od roku 2014/2015 co roku bieżemy udział w Festynie Recyklingu w Pasłęku organizownym przez Urząd Miasta w Pasłęku ze spektaklem mówiącym o wartości edukacji ekologicznej.

9. Od roku 2016/2017 włączyliśmy się w akcję ogólnopolską "Śniadanie daje moc" przy współpracy z rodzicami, w której to uczymy się wspólnie zdrowych zasad odżywania.

10. NASI RODZICE UCZĄ NASZE DZIECI FASCYNUJĄCH RZECZY. Raz w roku zapraszamy rodzica, aby wczuł się w rolę nauczyciela.
W roku szkolnym 2015/2016 mama Mai przeprowadziła wspaniałą lekcję chemii dla klasy II, stosując metodę eksperymentu.

Inicjatywy na rzecz edukacji uczniów:
Wszystkie formy wspólpracy ze środowiskiem wymienione powyżej wpisują się w hasło promocji edukacji wśród uczniów. Ponadto:

1. Od roku 2015/2016 do roku 2017/2018 realizowana jest innowacja pedagogiczna "Angielski jest fajny", podczas której na dodatkowych zajęciach uczniowie klas V metodami aktywnymi doświadczają języka, zwieńczona corocznym Festiwalem Języka Angielskiegiego dla całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego.
W ramach innowacji odbywają co roku spotkania z dziećmi uczącymi się w szkołach za granicą:
- 2015/2016, 2016/2017 - szkołę odwiedził Marcel z Irlandii, który opowiadał o systemie edukacji w jego kraju
- 2015/2016, 2016/2017 - Oliwka opowiadała, jak uczyła się w szkole brytyjskiej na etapie edukacji wczesnoszkolnej
- 2016/2017 - Brajan opowiadał równieśnikom o systemie edukacji w Niemczech, w kraju do którego się przeprowadził.
Uczniowie uczą się też, jak sutecznie uczyć się języka.

2. Od roku szkolnego 2013/2014 do 2015/2016 odbywał się konkurs międzyprzedmiotowy "Super uczniowie",w którym uczniowie rywalizowali w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych zgodnie z hramonogramem przewidzianym na dany rok, zdobywając punkty. Najwytrwalsi zostawiali nagrodzeni wycieczką pod koniec roku szkolnego.

3. Od roku szkolnego 2016/2017 trwa "Galeria możliwości" (będąca modyfikacją konkursu "Super uczniowie") - pokazy umiejętności i talentów naszych uczniów.

4. Tworzymy atmosferę sprzyjającą uczeniu się m.in. poprzez różnorodne metody pracy: aktywizujące, tradycyjne, wykorzystujące multimedia oraz różne formy pracy.

5. Od roku 2014/2015 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej stosują motywującą metodę uczenia się techniki czytania "Laboratorium czytania", gdzie pierwsze 10 minut każdego dnia dzieci poświęcają na głośne symultaniczne czytanie dowolnie wybranego tekstu lub lektury.

6.Prezentujemy techniki uczenia się w postaci gazetek klasowych, na godzinach wychowawczych oraz poszczególnych przedmiotach.

6. Inicjujemy spotkania z ciekawymi ludźmi np.: w r. szkl. 2015/2016 spotkania z alpinistą i aktorem opowiadającym o swoim zawodzie;

7. Organizujemy wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru i kina.

8. Nasi uczniowie uczą się od siebie nawzajem: m.in. biorą udział w akcji "Poczytaj mi, starszy kolego" czytając książki w OP, pomagając sobie w odrabianiu lekcji na świetlicy, pracując na lekcjach w parach i grupach.


Inicjatywy na rzecz edukacji dorosłych

1. Raz w roku odbywają się spotkania dla rodziców, mające charakter warsztatów lub pogadanek:

- 2015/2016 - szkolenie dla rodziców dotyczące dopalaczy
- 2016/2017 - szkolenie dla rodzciów na temat "JAK POMÓC DZIECKU UCZYĆ SIĘ"

2. Nasi nauczyciele 4 razy w roku uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej, szkolą się w zespołach samokształceniowych, indywidualnie biorą udział w szkoleniach, seminariach, koferencjach; prowadzą lekcje w obecności dyrekcji; zdają egzaminy na kolejne stopnie awansu zawodowego.

NASI NAUCZYCIE  UCZĄ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ,
 BY JAK NAJLEPIEJ UCZYĆ PAŃSTWA DZIECI.